Twitter 與中文

用多咗Twitter,發覺用中文好過用英文,因為同樣140個英文字母或中文字,中文能傳遞嘅資訊一般比英文多。英文可以用簡寫,但用太多,好多人會唔明。不過即使係中文,140字有時都唔夠講件事。後悔無學好文言文。:p 但用文言文,咪會好似用好多英文簡寫咁,好多人唔明?(剛好140字)

沒有留言:

發佈留言